شطرنج

هرگز نفهمیدم چرا ایزد ز من رنجیده است

شاید به نخجیر دلم شطرنج از سر چیـده است

شاه دلم مات رُخش قبل از شروع کارزار 

جان و دل از روز ازل تقدیم او گردیده است

٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
نظرات ()
Designed by: PENDAR HOME