سالگرد

جاده ای رنگ سفر

پسرک نیست ولی

استخوانی و دلی ماند که خالیست ولی

٦ فروردین ۱۳۸٦
نظرات ()
Designed by: PENDAR HOME